Statut Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu

 

 ROZDZIAŁ I

 Postanowienia ogólne

 § 1

 Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu zwany dalej „Związkiem” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 § 2

 Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto Poznań.

 § 3

 Związek może być członkiem organizacji społecznych krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania są zbieżne do celów i zadań Związku.

 § 4

 Związek może używać znaku, odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

 

ROZDZIAŁ II

 Cele i środki działania

                                     § 5

 Celem działania stowarzyszenia jest : 

 1)  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

2) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

3) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

4)  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5)  działalność charytatywna;

6) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

8) działalność  wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

9)  działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

10) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

11) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;

12) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;

13) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

14) działalności na rzecz organizacji pozarządowych;

15) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 

§ 6

 

1. Cele swoje realizuje z zachowaniem obowiązujących przepisów w szczególności poprzez :

 

     1) PKD 94.99 Z,

     współdziałanie z organami  administracji państwowej, placówkami służby zdrowia, jednostkami gospodarczymi oraz organizacjami zrzeszającymi inwalidów i działającymi na rzecz inwalidów oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami w ramach systemu rehabilitacji RP

 

     2) PKD 88.99.Z,

     aktywizowanie środowiska inwalidów narządu ruchu do podejmowania  zatrudnienia i obowiązków społecznie użytecznych 

 

     3) PKD 94.99 Z,

     udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego członkom przez informację, pomoc prawną i socjalno – bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej

 

     4) PKD 94.99 Z,

     organizowanie samopomocy członkowskiej poprzez stosowanie różnych form organizacyjnych(np. tworzenie sekcji problemowych) mające na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu i bezradności – szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych

 

     5) PKD 94.99 Z,

     prowadzenie akcji informacyjno – uświadamiających zmierzających do pełnej integracji inwalidów narządu ruchu ze społecznością ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych wzajemnych postaw, wykorzystując do tego celu środki masowego przekazu i własne publikacje

 

6) 88.99.Z ,

     inicjowanie i uczestniczenie  w pracach badawczych i legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu oraz specyficznych potrzeb inwalidów narządu ruchu a także sposobu ich zaspokajania zwłaszcza w zakresie :

-          ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, komunikacyjnych,  

     architektonicznych, technologicznych i innych ograniczających kontakt inwalidów  

     narządu ruchu ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitację oraz

     występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o ich usunięcie,

-          opracowanie modelowego rozwiązania spraw dostępu inwalidów do różnego

     rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i 

     zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji,

-          opiniowanie i inicjowanie produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego

     niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i pracę inwalidów narządu

     ruchu

             

     7) PKD 88.99.Z,

otaczanie szczególną opieka dzieci kalekich i ich rodziny a także osoby o nowopowstałym inwalidztwie narządu ruchu 

 

     8) PKD 88.99.Z,

     prowadzenie działalności wydawniczej i charytatywnej

 

     9) PKD 88.99.Z,

prowadzenie, w szczególności w formie warsztatów terapii zajęciowej, placówek pobytu dziennego gdzie prowadzona jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych

 

     10) PKD 88.99.Z,

     organizowanie turnusów rehabilitacyjnych

 

     11) PKD 88.99.Z,

     prowadzenie zakładów aktywności zawodowej

 

     12) PKD 94.99 Z,

     prowadzenie działalności szkoleniowej w ramach pozaszkolnych form  kształcenia,

 

     13) PKD 94.99 Z,

organizowanie kursów, seminariów, konferencji, koncertów, wystaw, konkursów, akcji informacyjnych i promocyjnych, imprez charytatywnych, zjazdów, obozów i rajdów, pikników, imprez integracyjnych i sportowych

 

14) PKD 94.99 Z,

prowadzenie poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego na rzecz osób    niepełnosprawnych lub organizacji ich zrzeszających

 

     15) PKD 88.99.Z,

     udzielanie wsparcia finansowego lub rzeczowego a także organizowanie pomocy 

prawnej i psychologicznej dla osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej

 

     16) PKD 94.99 Z,

zrzeszanie inwalidów narządu ruchu dla poprawy ich warunków życiowych oraz   zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju

 

17) PKD 88.99.Z,

wyzwalanie inicjatywy inwalidów narządu ruchu w kierunku jak  najwszechstronniejszej ich rehabilitacji

 

     18) PKD 94.99 Z,

     kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i inwalidów

 

     19) PKD 88.99.Z,

udzielanie  młodzieży niepełnosprawnej pomocy  w przygotowaniu zawodowym,       zgodnie z własnymi aspiracjami i uzyskaniu miejsca pracy przystosowanego do   rodzaju i stopnia niepełnosprawności

 

     20) PKD 94.99 Z,

     przybliżanie społeczeństwu  prawidłowych  zasad kompleksowej rehabilitacji

     21) PKD 88.99.Z,

     promocję najnowocześniejszych osiągnięć technicznych i organizacyjnych 

     służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
,

     22) PKD 88.99.Z,

     organizowanie współpracy międzynarodowej dla wymiany doświadczeń w zakresie  

    rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży
,

     23) PKD 94.99 Z,

organizowanie różnych form rekreacji, aktywnego wypoczynku i sportu dla osób niepełnosprawnych
 

     24) PKD 88.99.Z,

     pomoc osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

    lub rodzinnej

     25) PKD 88.99.Z,

     podejmowanie działań w kierunku zwiększenia szans zatrudnienia dla osób 

     niepełnosprawnych

 

     26) PKD 88.99.Z,

     prowadzenie pomocy społecznej na rzecz grup marginalizowanych,

     27) PKD 94.99 Z,

     podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom  społecznym

 

     28) PKD 88.99.Z,

     realizowanie programów profilaktyki zdrowotnej oraz wszechstronna działalność  

     w zakresie promocji i ochrony zdrowia

 

     29) PKD 94.99 Z,  

     działalność wspierająca wszechstronny rozwój organizacji pozarządowych oraz     członków takich organizacji lub osób współpracujących  z organizacjami  pozarządowymi

                                     

 

 1. Działalność określona w ust. 1 może mieć charakter zarówno nieodpłatny, jak i odpłatny pożytku publicznego.

 

 1. Przychód ze statutowej działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 7

 

Członkowie Związku dzielą się na:

 

 1. zwyczajnych,
 2. podopiecznych,
 3. nadzwyczajnych,
 4. wspierających,
 5. honorowych.

§ 8

 

Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia zaliczona do jednej z grup inwalidów narządu ruchu.

 

§ 9

 

Członkiem podopiecznym może być za zgodą swych opiekunów prawnych osoba niepełnoletnia w wieku 14-18 lat, której kalectwo zostało zaliczone do jednej z grup inwalidów narządu ruchu lub której niesprawność ruchowa stwierdzona została świadectwem lekarskim. Osoba niepełnoletnia do lat 14 spełniająca powyższe warunki inwalidztwa lub niesprawnościruchowej może być członkiem podopiecznym przez swych opiekunów prawnych.

 

§ 10 

 

Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna, która z racji posiadanych kwalifikacji, wykonywania pracy zawodowej lub społecznej względnie sprawowania stałej opieki nad członkiem zwyczajnym i podopiecznym pragnie przyczynić się do realizacji zadań statutowych Związku.

 

 

 

 

 

§ 11

 

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje określone świadczenia finansowe i materialne na rzecz Związku. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Związku osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.

 

§ 12

 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej inwalidów narządu ruchu lub realizacji zadań statutowych Związku.

 

§ 13

 

Członków zwyczajnych, podopiecznych, nadzwyczajnych i wspierających przyjmuje na podstawie deklaracji pisemnych i skreśla właściwy zarząd.

 

§ 14

 

Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów.

 

§ 15

 

Członkom zwyczajnym przysługują następujące prawa:

 1. bierne i czynne prawo wyboru do władz Związku określonych w § 24,
 2. korzystanie z wszelkich urządzeń Związku na zasadach określonych przez jego władze,
 3. pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt, urządzenia i przedmioty o znaczeniu rehabilitacyjnym oraz inne na zasadach określonych przez władze Związku,
 4. uzyskanie wszechstronnego poparcia ze strony Związku w sprawach szkolenia, zatrudnienia, rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz polepszenia warunków bytowych,
 5. zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem władz Związku.

 

 • 16

 

Członkom podopiecznym przysługują prawa określone w § 15, z  wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

 • 17

 

Członkom nadzwyczajnym przysługują prawa określone w § 15 ust. 1,2 i 5.

 

 • 18

 

Członkom wspierającym przysługują prawa określone w  § 15  ust.2,5.

   

§ 19

 

Członkom honorowym przysługują wszelkie uprawnienia członków zwyczajnych.

 

§ 20

 

Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni są zobowiązani:

 

 1. brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Związku,

      2.  przestrzegać postanowień statutu i  uchwał władz Związku,

      3.  regularnie opłacać składki członkowskie.

                           

§ 21

 

Członkowie podopieczni i honorowi są zobowiązani przestrzegać postanowień § 20 ust.2 a w miarę własnych możliwości powinni realizować postanowienia § 20 ust.1.

§ 22

 

Członkowie wspierający są zobowiązani regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie i w miarę własnych możliwości powinni okazywać pomoc techniczno-organizacyjną w  działalności statutowej Związku.

 

§ 23

 

Przynależność do Związku ustaje wskutek:

 

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

2. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

3. wykluczenia decyzją Sądu Koleżeńskiego,

4. skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek     członkowskich przez okres 12 miesięcy,

5. utraty praw publicznych i obywatelskich,

6. śmierci członka.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze i struktura organizacyjna związku

 

 

§ 24

Władzami Związku są:

 

1. Władze naczelne:

a) Zjazd Delegatów

b) Zarząd Główny

c) Komisja Rewizyjna

d) Sąd Koleżeński,

 

2. Władze stopnia podstawowego:

a) Walne Zebranie Koła

b) Zarząd Koła

                                             

§ 25

 

Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

 

 

§ 26

 

 1. Wybór władz Związku dokonywany jest w głosowaniu jawnym lub tajnym bezwzględną większością głosów tj. 50% + 1, z  nieograniczonej liczby delegatów, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych  do głosowania. W przypadku nie uzyskania quorum w pierwszym terminie  wyboru władz dokonuje się w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na  liczbę obecnych.
 2. Władze Związku mają prawo dokooptować nowych członków w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć liczby członków pochodzących  z wyboru. Władze Związku mogą ze swego składu wykluczyć członków mało aktywnych  lub nie wywiązujących się z powierzonych im zadań.

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd Delegatów

                                           

§ 27

 

Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

§ 28

 

Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny, zawiadamiając delegatów co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać miejsce i porządek obrad.

 

§ 29

 

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej połowy liczby zarządów kół. Zjazd powinien być zwołany najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

 

§ 30

 

Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy w szczególności:

 

1. ustalanie generalnych kierunków  działalności Związku,

2. uchwalanie zmian statutu,

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej      

    i  Sądu Koleżeńskiego,

4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

5. wybór władz naczelnych Związku,

6. nadawanie godności członka honorowego,

7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych podczas zjazdu,

8. zatwierdzanie regulaminów pracy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz 

    rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego.

9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania związku i przekazania jego majątku.

 

§ 31

 

Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a  w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowanie jest jawne, chyba że ustalono głosowanie tajne.

 

§ 32

 

W Zjeździe Delegatów biorą udział:

1. z głosem decydującym-Delegaci wybrani na walnych zebraniach Kół oraz 

    członkowie ustępujących władz naczelnych Związku,

2. z głosem doradczym – zaproszone osoby.

 

 

 

Zarząd Główny

 

§ 33

 

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Związku w okresie między Zjazdami Delegatów.

 

 

 

§ 34

 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy w szczególności:

 1. kierowanie całokształtem pracy Związku,
 2. reprezentowanie Związku na zewnątrz,
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
 4. uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych,
 5. zwoływanie Zjazdu Delegatów,
 6. wykonanie uchwał Zjazdu Delegatów,
 7. ustalanie zasad i trybu wyboru delegatów na zjazdy,
 8. zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu Głównego oraz Zarządów Kół,
 9. powoływanie Kół oraz ich rozwiązywanie,
 10. nadawanie podstawowych kierunków działania zarządom Kół oraz doradztwo i kontrola ich działalności,
 11. zawieszanie w czynnościach zarządów Kół,
 12. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnych walnych zebrań Kół,
 13. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów Kół,
 14. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad zwalniania z nich.

 

§ 35

 

Zarząd Główny składa się z 11-21 członków. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednakniż 2 razy w roku.

 

§ 36

 

 1. Członkami Zarządu Głównego zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 2. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu Głównego.

 

§ 37

 

Prezes Zarządu Głównego tworzy z grona członków Zarządu Głównego Prezydium w składzie 5-9 osób, powołując 1-2 zastępców prezesa, sekretarza, skarbnika i członków Prezydium. Prezydium Zarządu Głównego kieruje pracami Związku w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, reprezentuje go na zewnątrz i wykonuje uchwały Zarządu Głównego.

Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał. Szczegółowy zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd Główny.

 

§ 38

 

Do ważności pism i dokumentów Zarządu Głównego i jego Prezydium wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, w tym podpis prezesa lub jego zastępcy.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 39

 

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Związku.

 

§ 40

 

Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola co najmniej raz w rok działalności statutowej, finansowej i majątku władz naczelnych i władz stopnia podstawowego Związku. Wnioski i zalecenia z kontroli przedstawia się Zarządowi jednostki kontrolowanej, a w przypadku Kół dodatkowo Zarządowi Głównemu.

     W razie niezastosowania się do zaleceń Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przedstawienia tych nieprawidłowości najbliższemu Walnemu Zjazdowi Delegatów.

     W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości rażąco naruszających Statut Związku lub działań na jego szkodę Komisja Rewizyjna zobowiązana jest wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów zgodnie z § 29 Statutu.

2. składanie sprawozdań na Zjeździe Delegatów   i występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium dla Zarządu Głównego,

3. uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,

4. wnioskowanie o Zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, w szczególnych przypadkach również walnych zebrań  Kół.

                     

 • 41

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z  5 – 9  członków i wybiera ze swego grona

     przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

 

 1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu 

Głównego lub pozostające z członkiem Zarządu Głównego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w  Sądzie Koleżeńskim.

W przypadku wyboru do Komisji Rewizyjnej członka Zarządu Koła nie może on uczestniczyć w kontroli Koła w którym pełni funkcję.

 

§ 42

 

Członkowie  Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Związku.

 

 

 Sąd Koleżeński

 

§ 43

 

Sąd Koleżeński jest najwyższym organem rozstrzygającym spory wewnątrz organizacyjne.

 

§ 44

 

Do kompetencji  Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach członków Związku.

 

§ 45

 

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje w terminie 30 dni prawo wniesienia odwołania do Zjazdu Delegatów.

                                          

§ 46

 

Sąd Koleżeński Składa  się z 3 -7 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Członkowie  Sądu Koleżeńskiego mają prawo brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Związku z głosem doradczym.

 

§ 47

 

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zakazu pełnienia funkcji w Związku przez okres 2 kadencji włącznie,
 4. zawieszenia w pracach członka Związku na okres do 2 lat włącznie,
 5. wykluczenia ze Związku.

 

 

 

 

Podstawowe ogniwa Związku

 

§ 48

 

Koło jest podstawowym ogniwem Związku i może powstać na określonym terenie. Koło składa się z co najmniej z 10 członków – inwalidów narządu ruchu.

 

 

 

 

Walne Zebranie Koła

 

§ 49

 

 

Walne Zebranie Koła jest najwyższą władzą Związku na terenie działania koła. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 50

 

Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła w uzgodnieniu z Zarządem Głównym stosując odpowiednio postanowienia § 28.

 

 

§ 51

 

Nadzwyczajne Walne Zabranie Koła może być zwołane przez Zarząd Koła z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej  połowy liczby członków koła. Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

 

§ 52

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy w szczególności:

 

 1. ustalanie kierunków działania Związku na terenie Koła,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła,
 3. postanowienia  § 30 ust. 4,5,7 stosuje się odpowiednio,
 4. wybór delegatów na Zjazd Delegatów Związku, przy czym 1 delegat przypada na 15 członków Koła. Liczbę delegatów ustala się dzieląc liczbę członków koła przez 15 i zaokrąglając wynik w górę.

       Mandat delegata ważny jest przez okres kadencji.

 1. uchwalanie wniosków na Zjazd Delegatów Związku.

 

 

§ 53

W Walnym Zebraniu Koła biorą udział:

 1.  z głosem decydującym członkowie Koła,
 2.  z głosem doradczym:

a)    członkowie władz nadrzędnych Związku, jeżeli nie są członkami Koła,

b)     osoby zaproszone.

 

 

 

 

 

 

Zarząd Koła

 

§ 54

 

Zarząd Koła jest najwyższą władzą Związku na terenie działalności Koła w okresie miedzy Walnymi Zebraniem Koła.

§ 55

 

Do kompetencji Zarządu Koła należy w szczególności:

 1. postanowienia § 34 ust. 1,2,4,5 i 6 stosuje się odpowiednio,
 2.   zarządzanie majątkiem i funduszami Koła w ramach uprawnień udzielonych

       przez władze nadrzędne,

 1.   badanie warunków materialnych i społecznych członków Koła,
 2.   przygotowywanie projektów regulaminów pracy Zarządu Koła,
 3.   przyjmowanie i skreślanie członków Koła.

 

§ 56

 

Zarząd Koła składa się z 3 – 9 członków. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.

 

§ 57

 

Zarząd Kola wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika. W Kole może być wybrany również zastępca prezesa.

 

§ 58

 

Postanowienia  § 38 dotyczące ważności pism i dokumentów Zarządu Koła stosuje się odpowiednio.

 

                                  

                                           ROZDZIAŁ V

                                          Fundusze i majątek Związku

 

§ 59

 

Na majątek i fundusze Związku składają się:

 1.  wpisowe i składki członkowskie,
 2.  wpływy z działalności statutowej,
 3.  dotacje i  subwencje,
 4.  darowizny i zapisy,
 5.  fundusze krajowe, zagraniczne lub pochodzące od organizacji międzynarodowych,
 6.  inne dochody.

 

§ 591

                                  

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek przez Związek lub zabezpieczanie zobowiązań  

       majątkiem Związku w stosunku do członków Związku, członków organów lub

pracowników Związku oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Związku pozostają w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,

 1. przekazywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Związku oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 2. wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Związku oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 3. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie organów Związku lub pracownicy Związku oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

 

§ 60

 

Oświadczenia, przedmiotem których są prawa i obowiązki majątkowe, jak również udzielanie pełnomocnictw, wymagają dla swej ważności poświadczonego podpisami zgodnego  współdziałania dwóch członków właściwego dla danej sprawy zarządu, w tym  prezesa lub

jego zastępcy.

 

§ 61

 

Zarządy Kół mogą składać oświadczenie w zakresie praw i obowiązków majątkowych w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd Główny.

 

 

                                   ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

 

§ 62

 

 1. Zmiana statutu wymaga uchwały Zjazdu Delegatów podjętej  większością
  głosów określoną w § 31.
 2.   Rozwiązanie Związku wymaga uchwały Zjazdu Delegatów podjętej
      większością głosów określoną w § 31.

 

§ 63

 

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku Zjazd Delegatów powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.

 

§ 64

 

Uchwalając likwidację Związku, Zjazd Delegatów może wskazać organizację lub instytucję społeczną, na którą przejdzie majątek Związku po pokryciu zobowiązań.