Pracownie

Pracownia muzyczna

W ramach tej pracowni prowadzone są przede wszystkim zajęcia umuzykalniające oraz muzykoterapia technikami relaksacyjnymi.

Na zajęcia umuzykalniające składają się:

  • Muzykowanie głosem (śpiewanie piosenek, ćwiczenie mowy)
  • Gra na instrumentach perkusyjnych (akompaniament do piosenek i ćwiczeń, granie krótkich, samodzielnych melodii)
  • Zajęcia ruchowe przy muzyce (zabawy muzyczno-ruchowe, kształtujące świadomość ciała i pstrzeni, prawej i lewej strony, zabawy ruchowe z opowieścią, a także ćwiczenia uczące podstawowych kroków wybranych tańców)
  • Słuchanie muzyki, a także jej ilustrowanie.

Wszystkie te formy kontaktu z muzyką nie tylko umuzykalniają uczestników, a także dają możliwość rozładowania powstałych napięć. Pomagają w pracy nad koncentracją i podzielnością uwagi, kształtują słuch i umiejętność słuchania muzyki.

Ćwiczenia muzyczne, ruchowe i werbalne uruchamiają również ogólne dyspozycje umysłowe, jak zdolność spostrzegania, naśladowania, myślenia, zapamiętywania, tworzenia i obserwacji.

Zajęcia prowadzone w pracowni muzycznej wspomagają poprawianie sprawności i koordynacji ruchowej oraz ze względu na zespołowy efekt pracy uczą wzajemnej tolerancji i akceptacji.

W przerwach między typowymi zajęciami muzycznymi uczestnicy ćwiczą motorykę małą oraz kształcą umiejętność pisania, czytania i liczenia.

Poszerzeniem działalności pracowni jest także przygotowywanie przez uczestników przedstawień teatralnych.

Uczestnicy prezentują swoje umiejętności aktorskie w wielu przedstawieniach, które wystawiają corocznie na Przeglądach Teatralnych w SP. w Owińskach, dla zaprzyjaźnionych instytucji oraz dla rodziców i innych zaproszonych gości.

Uczestnicy występują także corocznie w wielu przeglądach piosenki.