RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu z siedzibą w Poznaniu (60 – 176), ul. Cmentarna 22, NIP: 7781033787, REGON: 630393523, prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej – WTZ.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi:

 1. Przedstawicielem Administratora jest Inspektor Ochrony Danych, Mikołaj Kłodziński. Kontakt do Inspektora: (poczta@wzinr.org.pl)
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)      realizacji celów statutowych Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu,

b)      ubezpieczenia uczestnika,

c)      prowadzenia dokumentacji uczestnika,

d)      wykonywania obowiązków sprawozdawczych,

e)      realizacji wyjazdów i wycieczek,

f)       realizacji programu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

g)      udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej,

h)      prowadzenia przez Administratora dokumentacji pracowniczej i realizacji w tym zakresie obowiązków wymaganych przepisami prawa.

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów odrębnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ( w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych).
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od daty zakończenia udziału uczestnika bądź przez okres lat 5, zgodnie z przepisami podatkowymi oraz rachunkowości. Dane osobowe współpracowników i pracowników Administratora są przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne w celu realizacji uczestnictwa w Warsztatach i innych formach działalności statutowej.
 4. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością uczestnictwa w Warsztatach i członkostwa w Stowarzyszeniu.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w ramach realizacji usługi innym odbiorcom, w tym: biuru rachunkowemu, organom administracji publicznej i samorządowej, ubezpieczycielom, i innym podmiotom kooperującym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane przekazywane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych oraz z uwagi na konieczność prowadzania zgodnej z przepisami prawa prawidłowej dokumentacji. 
 7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych o ile będzie to możliwe przy wykorzystaniu dostępnych Administratorowi środków technicznych.
 8. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku złożenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt w formie pisemnej na adres: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu z siedzibą w Poznaniu (60 – 176), ul. Cmentarna 22.  
 10. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Administrator  nie zamierza, przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.
 14. Informacja zamieszczona na stronie internetowej Administratora http://www.wzinr.org.pl oraz wywieszona w siedzibie Administratora.