Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

dotyczące wykonania zlecenia polegającego na pełnieniu obowiązków koordynatora projektu d/s rekrutacji i szkoleń, zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu „Niepełnosprawny na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

 1. Zamawiający:

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu z siedzibą w Poznaniu

ul. Kraszewskiego  8, 60-518 Poznań

tel.61-8217-433, email: poczta@wzinr.org.pl   NIP 778-10-33-787

 1. Przedmiot zamówienia (zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień):

79421000-1: usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych; wykonywanie usługi w zakresie koordynacji projektu ds. rekrutacji i szkoleń Niepełnosprawny na rynku pracy”, w tym w szczególności:

 1. przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu,
 2. organizacja szkoleń i doradztwa,
 3. wynajem sal szkoleniowych,
 4. organizacja cateringu dla uczestników projektu,
 5. przygotowanie dokumentacji i materiałów szkoleniowych,
 6. promocja projektu,
 7. nabór wykładowców,
 8. kontrola szkoleń.
 9. Zapewnienie funkcjonowania biura projektu
 10. Termin realizacji:

01.09.2012 – 31.01.2014 r.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z załączonym wzorem

 1. Kryterium oceny oferty:

a)cena brutto 90 %

 • oferta z najniższą ceną otrzymuję 5 pkt.
 • pozostałe oferty punktowane są liniowo wg następującej formuły arytmetycznej:
  (X÷Y) × 5, gdzie: X= najniższa cena; Y= cena ocenianej oferty,

b)konieczne wymagania 10 % (doświadczenie przy realizacji projektów UE na stanowisku koordynatora, wykształcenie średnie, znajomość tematyki Ekonomii Społecznej, kreatywność, samodzielność, zaradność i dobra organizacja pracy); kryteria weryfikowane na podstawie oświadczenia:

 • Tak – 1 pkt.
 • Nie – 0 pkt.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpnia  2012 roku do godz. 15.00 w wersji papierowej na adres: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8, 60-518 Poznań, bądź w wersji elektronicznej na adres: poczta@wzinr.org.pl

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Jeśli osoba, której oferta została wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Informacji dodatkowych dot. zamówienia udziela Mirosława Rynowiecka, emailem: poczta@wzinr.org.pl bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem tel. 509-350-121  lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

Załącznik (Pobierz):

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o braku zobowiązań z zamawiającym

ue

Projekt „Niepełnosprawny na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego