Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 dotyczące przeprowadzenia szkoleń zawodowych, zgodnie z zasadą konkurencyjności, w ramach projektu Niepełnosprawny na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 1. Zamawiający:

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu z siedzibą w Poznaniu 
ul. Kraszewskiego 8, 60-518 Poznań
tel. + 48 61 821 74 33,
e-mail: poczta@wzinr.org.pl
NIP 7781033787

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Niepełnosprawny na rynku pracy”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8  usługi szkolenia zawodowego

3.1 Przewiduje się możliwość przeprowadzenia następujących szkoleń zawodowych:

 • Kurs florystyki
 • Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Kurs opiekunki dla dziecka
 • Kurs opieki nad osobą starszą lub chorą
 • Kurs kroju i szycia
 • Kurs fryzjersko – kosmetyczny
 • Kurs obsługi wózków widłowych
 • Kurs pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych
 • Kurs sprzątania powierzchni biurowych
 • Inne, w zależności od bieżącego zapotrzebowania danej grupy uczestników 

3.2 Wymogi dotyczące realizacji szkoleń zawodowych

- program szkoleń zawodowych musi obejmować zajęcia w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej

- liczba godzin: średnio po 80 godz. lekcyjnych na każde szkolenie

- szkolenia  powinny  zakończyć się egzaminem

- po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia

- Tematyka poszczególnych szkoleń: do uzgodnienia w trakcie realizacji

 1. Termin realizacji:

01.04.2013 – 31.12.2013 – harmonogram zostanie szczegółowo uzgodniony po wyborze wykonawcy

 1. Miejsce realizacji:

Gniezno, Września, Środa Wlkp.

 1. Liczba uczestników szkoleń zawodowych:

Łącznie 90 osób, w podziale na poszczególne grupy szkoleniowe

 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom kursu:

-   materiałów szkoleniowych  z części teoretycznej oraz praktycznej

- odpowiednich warunków lokalowych i wyposażenia techniczno – dydaktycznego (samodzielne stanowiska pracy)

-   cateringu obejmującego  przerwę kawową

-   opieki  wykwalifikowanej kadry dydaktycznej

 1. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z załączonym wzorem

 1.  Kryterium oceny oferty:

Cena jednostkowa brutto w PLN za 1 osobę 100 %,

-        oferta z najniższą ceną otrzymuje 5 pkt.

-        pozostałe oferty punktowane są liniowo wg następującej formuły arytmetycznej:

(X÷Y) × 5, gdzie: X= najniższa cena; Y= cena ocenianej oferty.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia  04.03.2013 roku do godz. 15.00 w wersji papierowej na adres: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu,  ul. Kraszewskiego 8a, 60-518 Poznań, tel. + 48 61 821 74 33, bądź w wersji elektronicznej na adres: poczta@wzinr.org.pl
 3. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Pobierz zapytanie ofertowe

ue

Projekt „Niepełnosprawny na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego